"Hy is nie hier nie ... Hy is uit die dood opgewek" Matt 28:6

Ons gemeente het op 13 Desember 1999 met goedkeuring van die NG Kerk en Ring van Hopetown en die Sinode van Noord-Kaapland tot stand gekom. Daar was 23 lidmate met attestate van hulle vorige gemeentes aanwesig. Vandag het on 76 volwassenes en 29 dooplidmate.

Die NG Kerk Orania staan baie sterk by die bekende belydenisskrifte van gereformeerde kerke. Ons verskil skerp van uitsprake wat deur sommige NG predikante en woordvoerders van moderature gemaak word oor kerkvereniging en homoseksualiteit. Ons verwerp by voorbaat besluite oor kerkeenheid wat sal neerkom op die ontstaan van n nuwe kerk waarvan die naam, taal, lidmaatskap en kerkorde vasgestel sal moet word en uiteraard van die huidige sal verskil.

 Ons missie

 Ons gemeente is in Orania gebore en lewer hier n belangrike bydrae tot die skepping van n volhoubare tuiste, gemeenskap en ekonomie vir oorlewering van die Afrikanervolk. Ons glo dat dit wat ons hier doen, n voortsetting is van die roeping waarmee Jan van Riebeeck en ander Christensetlaars na die Kaap gekom het. Net soos hulle, is ons nie rassiste nie, maar in gehoorsaamheid aan ons Skepper en Gewer trag ons om op eie grondgebied te werk aan hierdie missie en aan Sy opdrag om die evangelie van Juses Christus tot aan die uithoeke van die aarde te verkondig (Matt 28: 18-20).