'Ons verkondig Christus wat gekruisig is...Christus, die krag van God en die wysheid van God'
(1 Kor. 1:23-24)

Hoe die Afrikaanse Protestantse Kerk van Orania ontstaan het

Op Sondag 7 Julie 1991, na 'n gesamentlike erediens van die gereformeerde kerkgenootskappe op Orania, gelei deur ds. Nico van Zyl van Kimberley, het belangstellendes agtergebly om die stigting van 'n Afrikaanse Protestantse Kerk op Orania te oorweeg. Op voorstel van broer Thys Fick, gesekondeer deur broer Lourens Erasmus, het negentien van die teenwoordiges vir so 'n stigting gestem.

Ds. Van Zyl het toe die stigtingsakte waargeneem en so het nog 'n AP gemeente tot stand gekom. Twee ouderlinge, broers Louw Kriel en Thys Fick en twee diakens, broers Lourens Erasmus en Pieter Hartzer, word deur die pas gestigte gemeente in hul ampte verkies. Ems van der Merwe word voorlopig aangewys om as Skriba-Kassier op te tree. Met broer Kriel afwesig, bevestig ds. Van Zyl broers Fick, Erasmus en Hartzer in hul ampte. Die eerste kerkraadsvergadering het op 25 Julie 1991 plaasgevind.

Broer Fick het 'n bok geskenk en die R1000 wat gen is, het ten bate van die herstel van die kerkgebou en die aankoop van banke gegaan. Oom George en tannie Jacoba Volschenk het later 100 stoele geskenk. Ds. Van Zyl se reiskoste teen 70 sent per kilometer moes betaal word.

Op die kerkraadvergadering van 16 Oktober 1991 voeg dr. Gawie Nel hom by die kerkraad in 'n adviserende en inligtingshoedanigheid. Hy word in die opvolgende maand amptelik tot ouderling verkies nadat broer Fick in 'n baie ernstige motorongeluk betrokke was.

Die gemeente het op 'n later stadium die kerkgebou op Orania gekoop en tans word die gebou grootliks opgeknap en die houtstruktuur met stene omgebou.

Op 26 Januarie 1992 word ds. HB van Rooyen as die eerste leraar van die gemeente verkies. Hy word later in deeltydse hoedanigheid opgevolg deur ds. Albert Boshoff. Op 8 April 2001 volg 'n stukkie geskiedenis toe sy vader, ds. Adam Boshoff (emeritus), in die gemeente met beperkte opdrag bevestig word. Ds. Boshoff en sy vrou, Adelaide, is tans nog fluks aan die werk in ons midde.

Die gemeente het nou aangegroei tot 145 lidmate, en soos wat die aantal inwoners van Orania toeneem, so is daar ook 'n flukse aanwas tot ons geledere. Dit is veral verblydend dat soveel doop- en jong belydende lidmate op ons register kom. Die gemeente bedien ook 'n hele klompie boere in die omgewing.

Die AP Kerk Orania staan sy plek vol in die gemeenskap. Dit het bekend geword vir sy goed georganiseerde dankfeeste en sy jaarlikse kerssangdiens word deur die ander gemeentes bygewoon.

Die gemeente het voorwaar baie om voor dankbaar te wees. 0ns gebed is dat die Here ons steeds meer en meer diensbaar in sy Koninkryk sal vind.